Property Websites


Acreage 20-50 Acres - Wichita Falls, TX
$103,500
0 FM 368
Wichita Falls, TX 76310
Single Family - Wichita Falls, TX
$60,000
1715 MCGREGOR AVENUE
Wichita Falls, TX 76301
3 Bed, 1 Baths
Acreage 5-10 Acres - Wichita Falls, TX
$35,000
0 RED ROCK ROAD
Wichita Falls, TX 76305
2 or more Stories, Single Family - Burkburnett, TX
1404 CHAPARRAL ROAD
Burkburnett, TX 76354
3 Bed, 3 Baths
2 or more Stories, Single Family - Wichita Falls, TX
1306 GRANT STREET
Wichita Falls, TX 76309
4 Bed, 2 Baths
2 or more Stories, Single Family W/ Acreage - Holliday, TX
15830 S FM 368
Holliday, TX 76366
3 Bed, 3 Baths
Acreage - Holliday, TX
0 FM 2224
0 FM 1954
Holliday, TX 76366
Commercial/Industrial - Wichita Falls, TX
205 JALONIC STREET
Wichita Falls, TX 76301
Complex - Wichita Falls, TX
1905 HAYES STREET
Wichita Falls, TX 76309
Duplex - Wichita Falls, TX
1617 COLLINS AVENUE
Wichita Falls, TX 76301
Lot < 1 Acre - Wichita Falls, TX
2405 MISSILE ROAD
Wichita Falls, TX 76306
Lot 1-5 Acres - Nocona, TX
0 KATY STREET
Nocona, TX 76255
Lot 1-5 Acres - Wichita Falls, TX
3500 BURKBURNETT ROAD
Wichita Falls, TX 76306
One Story, Single Family - Bellevue, TX
724 FRANKLIN STREET
Bellevue, TX 76228
1 Bed, 1 Baths
One Story, Single Family - Burkburnett, TX
219 E 5TH STREET
Burkburnett, TX 76354
2 Bed, 1 Baths
One Story, Single Family - Electra, TX
721 N ILLINOIS STREET
Electra, TX 76360
2 Bed, 1 Baths
One Story, Single Family - Henrietta, TX
216 W CRAFTON STREET
Henrietta, TX 76365
3 Bed, 2 Baths
One Story, Single Family - Holliday, TX
816 NORTHWEST AVENUE
Holliday, TX 76366
3 Bed, 2 Baths
One Story, Single Family - Iowa Park, TX
123 WOOD CIRCLE
Iowa Park, TX 76367
3 Bed, 2 Baths
One Story, Single Family - Kamay, TX
13073 HWY 25
Kamay, TX 76369
3 Bed, 2 Baths
One Story, Single Family - Nocona, TX
121 NOCONA DRIVE
Nocona, TX 76255
4 Bed, 2 Baths
One Story, Single Family - Wichita Falls, TX
203 FRONT STREET
Wichita Falls, TX 76301
3 Bed, 2 Baths
One Story, Single Family - Wichita Falls, TX
1221 33RD STREET
Wichita Falls, TX 76302
3 Bed, 1 Baths
One Story, Single Family - Wichita Falls, TX
804 TULSA STREET
Wichita Falls, TX 76301
3 Bed, 2 Baths
One Story, Single Family - Wichita Falls, TX
5217 DEWEY STREET
Wichita Falls, TX 76306
3 Bed, 2 Baths
One Story, Single Family - Wichita Falls, TX
1 JACOB COURT
Wichita Falls, TX 76310
4 Bed, 2 Baths
One Story, Single Family - Wichita Falls, TX
4402 WARD STREET
Wichita Falls, TX 76310
3 Bed, 2 Baths
One Story, Single Family - Wichita Falls, TX
3102 CUMBERLAND AVENUE
Wichita Falls, TX 76301
2 Bed, 1 Baths
One Story, Single Family - Wichita Falls, TX
1010 HARDING STREET
Wichita Falls, TX 76301
3 Bed, 1 Baths
One Story, Single Family - Wichita Falls, TX
3304 SHERWOOD LANE
Wichita Falls, TX 76308
2 Bed, 1 Baths
One Story, Single Family - Wichita Falls, TX
2902 AVENUE L
Wichita Falls, TX 76309
2 Bed, 1 Baths
One Story, Single Family - Wichita Falls, TX
5319 NORTHVIEW DRIVE
Wichita Falls, TX 76306
3 Bed, 2 Baths
One Story, Single Family - Wichita Falls, TX
1303 MARSHALL STREET
Wichita Falls, TX 76301
2 Bed, 1 Baths
One Story, Single Family - Wichita Falls, TX
4344 FEATHERSTON AVENUE
Wichita Falls, TX 76308
3 Bed, 2 Baths
One Story, Single Family - Wichita Falls, TX
2105 BELL STREET
A
Wichita Falls, TX 76309
1 Bed, 1 Baths
One Story, Single Family - Wichita Falls, TX
4731 CAPE COD DRIVE
Wichita Falls, TX 76310
2 Bed, 2 Baths
One Story, Single Family - Wichita Falls, TX
2507 MCNIEL AVENUE
Wichita Falls, TX 76310
3 Bed, 2 Baths
One Story, Single Family - Wichita Falls, TX
5311 BLUE STEM DRIVE
Wichita Falls, TX 76310
3 Bed, 2 Baths
One Story, Single Family - Wichita Falls, TX
2207 BRIDWELL STREET
Wichita Falls, TX 76308
2 Bed, 1 Baths
One Story, Single Family - Wichita Falls, TX
1710 CIMARRON TRAIL
Wichita Falls, TX 76306
3 Bed, 1 Baths
One Story, Single Family - Wichita Falls, TX
1313 HUNT STREET
Wichita Falls, TX 76302
2 Bed, 1 Baths
One Story, Single Family - Wichita Falls, TX
3009 CUNNINGHAM DRIVE
Wichita Falls, TX 76308
2 Bed, 1 Baths
One Story, Single Family - Wichita Falls, TX
4117 PALOMINO STREET
Wichita Falls, TX 76306
4 Bed, 2 Baths
One Story, Single Family - Wichita Falls, TX
1615 LAS VEGAS TRAIL
Wichita Falls, TX 76306
3 Bed, 1 Baths
One Story, Single Family - Wichita Falls, TX
1607 GIDDINGS STREET
Wichita Falls, TX 76309
3 Bed, 1 Baths
One Story, Single Family - Wichita Falls, TX
4033 HOOPER DRIVE
Wichita Falls, TX 76306
4 Bed, 2 Baths
One Story, Single Family W/ Acreage - Iowa Park, TX
5626 OLD ELECTRA ROAD
Iowa Park, TX 76367
3 Bed, 2 Baths
One Story, Single Family W/ Acreage - Wichita Falls, TX
1021 HARRIS LANE
Wichita Falls, TX 76306
2 Bed, 2 Baths
Warehouse - Wichita Falls, TX
3830 WATKINS ROAD
Wichita Falls, TX 76305